milk received 589 589

MILLION KG OF

milk received
milk price 36.54 36.54

CENT/KG

milk price
turnover 703 703

MILLION EURO

turnover
employees 715 715 employees