milk received 506 506

MILLION KG OF

milk received
milk price 37.56 37.56

CENT/KG

milk price
turnover 557 557

MILLION EURO

turnover
employees 655 655 employees